Ster Cruises website - bepalingen, voorwaarden en verklaringen

PRIVACYREGLEMENT
Omdat uw privacy belangrijk is voor ons, gaat www.stercruises.nl te werk volgens de volgende principes:

(1) We vragen het expliciet als we informatie willen hebben, waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd ("Persoonlijke gegevens"). Als u bijvoorbeeld als een lid van Ster Cruises ingeschreven wilt worden, vraagt Ster Cruises u onder andere, maar niet uitsluitend naar uw naam en e-mailadres. We gebruiken uw e-mailadres om uw identiteit te verifiëren, om te beschermen tegen misbruik en om met u contact te onderhouden aangaande Ster Cruises. U kunt zich op elk moment kosteloos hiervoor uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar info@stercruises.nl.

(2) Ster Cruises kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over updates van het bedrijf, andere diensten en producten die verkrijgbaar zijn bij Ster Cruises en bedrijven onder onze controle die voor u van belang kunnen zijn. Deze informatie zal u ofwel rechtstreeks toegezonden worden door Ster Cruises óf namens ons door derden die zorgvuldig zijn geselecteerd door Ster Cruises. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u updates voor uw account toe te zenden. 

(3) Ster Cruises kan persoonlijke gegevens bekendmaken, als daarom wettelijk wordt gevraagd of als het te goeder trouw meent dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wettelijke verordeningen of om mee te werken aan een juridische proces dat tegen Ster Cruises of de site wordt aangespannen; (b) de rechten of het eigendom van Ster Cruises, de site of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen, en (c) in noodsituaties op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Ster Cruises, de site of de gemeenschap te beschermen.

(4) Ster Cruises zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoeld of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, met name waar het voor de gegevensverwerking nodig is de gegevens via een netwerk over te zenden, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.
 (5) Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voor uw inschrijving als lid juist en actueel is, kunt u op elk moment uw klantgegevens herzien en bijwerken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@stercruises.nl.
Als u op enig tijdstip van mening bent dat Ster Cruises zich niet aan deze principes gehouden heeft, stel ons daarvan dan op de hoogte via e-mail aan info@stercruises.nl of neem telefonisch contact op. Wij zullen dan, voor zover dat in alle redelijkheid van ons bedrijf kan worden verwacht, alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te verhelpen.
 
BEPERKING TOT PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
Deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten die via deze website verkregen zijn, wijzigen, 
kopiëren, verspreiden, overzenden, uitstallen, presenteren, reproduceren, publiceren, patenteren, ervan afgeleide werkzaamheden creëren, de overzending ervan onderscheppen of ze verkopen. Bovendien mag u de website of enig onderdeel van de webpagina's van de website niet bezoeken of beschikbaar maken via automatische middelen, zoals met behulp van "crawlers" of "autobots" om systematisch informatie op te halen of te kopiëren of om de inhoud van deze website functioneel via links te koppelen aan een andere website.
 
VERKLARINGEN AANGAANGDE COPYRIGHT EN HANDELSMERK
Voor de gehele inhoud van deze website geldt: Copyright © 2016 Ster Cruises.
Alle rechten voorbehouden. Ster Cruises, www.stercruises.nl en het logo/beeldmerk zijn alle handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Ster Cruises. Andere product- of bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, kunnen het handelsmerk van de betreffende eigenaars zijn.
 
NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING 
De informatie, software, producten en diensten die op deze website worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden regelmatig wijzigingen aangebracht aan de informatie hierin. Ster Cruises en/of zijn respectieve leveranciers kunnen op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aanbrengen. Ster Cruises en/of zijn respectieve leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten die op deze website worden aangeboden, voor een bepaald doel. Ster Cruises zal in alle redelijkheid zorg en ervaring aanwenden om de diensten die op deze website worden aangeboden, uit te voeren. Ster Cruises en/of zijn respectieve leveranciers ontkennen bij dezen alle garanties, bepalingen en voorwaarden ten aanzien van deze informatie, software en diensten, waaronder alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-overtreding. In geen geval zullen Ster Cruises en/of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, straffende, speciale, bijkomende of gevolgschade die het gevolg is van of op een of andere manier samenhangt met het gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of voor enige informatie, software, producten en diensten die via deze website zijn verkregen of anderszins voortvloeien uit het gebruik deze website (waaronder, maar niet uitsluitend, het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of kansen), hetzij op basis van contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Ster Cruises, zijn dochtermaatschappijen of een van zijn leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van schade. Behalve waar het gaat om aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel waarvoor geen beperking geldt. Ster Cruises en/of zijn respectieve leveranciers zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies dat direct het gevolg is van het gebruik van deze website, hetzij op basis van contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor een bedrag dat hoger is dan de totale waarde van de transactie waarbij de claim ontstaat voor enige gebeurtenis of reeks van verbonden gebeurtenissen. Dit heeft geen invloed op uw statutaire rechten als consument.
 
GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als een voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u Ster Cruises dat u deze website niet zult gebruiken voor een doel dat onwettig is of dat wordt verboden door deze bepalingen, voorwaarden en verklaringen.
 
LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website mag hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Ster Cruises worden beheerd. Dergelijk hyperlinks zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Ster Cruises heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van hyperlinks naar die websites door Ster Cruises impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of binding met de beheerders ervan.
 
GEBRUIK VAN BULLETIN-BOARDS, CHATROOMS EN ANDERE COMMUNICATIEFORUMS
Als deze website bulletinboards, chatrooms, of andere berichten- of communicatiefaciliteiten (samengevat onder de noemer "forums") bevat, stemt u ermee in dat u de forums alleen zult gebruiken voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en verband houden met het specifieke forum. U stemt er bijvoorbeeld - en niet uitsluitend - mee in dat u bij gebruikmaking van een forum niet een van de volgende dingen zult doen:
(1) De wettelijke rechten (zoals rechten van privacy en openbaarheid) van anderen schenden, bijvoorbeeld door anderen in diskrediet te brengen, te misbruiken, aan te vallen, 
te stalken of te bedreigen.

(2) Lasterlijk, benadelend, obsceen, ongepast of onwettig materiaal of informatie publiceren, versturen, distribueren of verspreiden.

(3) Bestanden uploaden, die software of ander materiaal bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door rechten op het gebied van privacy of openbaarheid), tenzij u de rechten hiervoor bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemming verkregen hebt.

(4) Bestanden uploaden, die virussen, corrupte bestanden of enige andere software of programma's die het werking van andermans computer schade kunnen berokkenen, bevatten.

(5) Verwijderen van auteurstoeschrijvingen, wettelijke verklaringen of eigendomsaanduidingen of merknamen in een bestand dat wordt geüpload.

(6) Onjuist aangeven van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.

(7) Reclame maken of ter verkoop aanbieden van goederen of diensten of het beheren of versturen van onderzoeksrapporten, prijsvragen of kettingbrieven.

(8) Downloaden van een bestand dat wordt gepost door een andere gebruiker van het forum en waarvan u weet of redelijkerwijs dient te weten dat dat niet op een dergelijke wijze legaal kan worden verspreid.
 
U erkent dat alle forums openbare en geen particuliere communicatiemiddelen zijn. Bovendien erkent u dat berichten in chatboxen, postings, conferenties en andere communicatie door andere gebruikers niet worden goedgekeurd door Ster Cruises en dat van deze communicatie niet mag worden verwacht dat die door Ster Cruises wordt beoordeeld, gescreend of goedgekeurd. 
Ster Cruises behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving of opgave van redenen de inhoud van de forums die van gebruikers afkomstig is, te verwijderen, waaronder ook zonder enige beperkingen postings op bulletin-boards. Ster Cruises behoudt zich het recht voor gebruikers naar eigen goeddunken de toegang tot deze website of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen. Ster Cruises behoudt zich het recht voor het gebruik van het forum te monitoren.
Houd in het oog dat alle software, waaronder zonder enige beperking alle HTML-code, Active X-controls en andere script die in deze website zijn opgenomen, het eigendom is van 
Ster Cruises en/of leveranciers en wordt beschermd door de copyright-wetgeving en internationale verdragsbepalingen. U mag alleen kopieën van de software maken voor back-up of archiveringsdoeleinden. Enigerlei andere vermenigvuldiging of nieuwe verspreiding van de software is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan strenge civiele en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben. Overtreders zullen in de hoogst mogelijke mate worden vervolgd. U mag de software niet omzetten, versleutelen, uit elkaar halen of demonteren tenzij en slechts voor zover die activiteit uitdrukkelijk wordt door de wet ondanks deze beperking wordt toegestaan.
 
WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 
Ster Cruises behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen.
 
ALGEMEEN
Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van Nederland. U stemt bij deze in met de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die 
voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is ongeoorloofd volgens elke rechtspraak, als daarbij niet voldaan wordt aan 
alle punten van deze bepalingen en voorwaarden, waaronder zonder enige beperking deze alinea.
 
Ster Cruises mag, en u mag niet, rechten, plichten of verplichtingen van deze overeenkomst toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren.
 
De uitvoering van deze overeenkomst door Ster Cruises is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Ster Cruises om te voldoen aan verzoeken of eisen omwille van de ordehandhaving die betrekking hebben op uw gebruik van deze website of op informatie die ter beschikking is gesteld van of bijeengebracht is door Ster Cruises ten aanzien van dat gebruik.
Als van enig deel van deze overeenkomst wordt vastgesteld dat het ongeldig is of onuitvoerbaar ingevolge van de hierop van toepassing zijnde wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, de garantie-uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt ervan uitgegaan dat de ongeldige of onuitvoerbare bepaling vervangen wordt door een geldige, uitvoerbare bepaling die het meest overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de overeenkomst nog steeds van kracht blijven.
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de klant en Ster Cruises met betrekking tot deze website en komt in de plaats van alle vorige of contemporaine mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of geschreven, tussen de klant en Ster Cruises met betrekking tot deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke verklaring die in elektronische vorm is gedaan, zal aanvaardbaar zijn in gerechtelijke of administratieve processen op basis van of in verband met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gemaakt en bewaard.
Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of gegevens die hierin zijn vermeld, zijn niet bedoeld te staan voor een werkelijk bestaand individu, bedrijf, 
product of gebeurtenis.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn toegekend, zijn voorbehouden.
De optie ‘Cruise zoeken’ in deze website is uitsluitend bedoeld om klanten te helpen vast te stellen of met reizen samenhangende goederen en diensten beschikbaar zijn en legitieme reserveringen te doen of anderszins zaken te doen met leveranciers, en niet voor andere doelen. U garandeert dat u ten minste 16 jaar oud bent en de wettige bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en deze website te gebruiken volgens de bepalingen en voorwaarden ervan. U stemt ermee in dat u financieel verantwoordelijk bent voor al uw gebruik van deze website (evenals voor gebruik van uw account door anderen, waaronder zonder beperkingen minderjarigheden (onder de 16 jaar) die met u samenwonen). U stemt ermee in toe te zien op al het gebruik door minderjarigen van deze website onder uw naam of account. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u of leden van uw huishouden aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt, waar en exact zijn. Zonder beperkingen is elke speculatieve, valse of frauduleuze reservering of reservering in anticipatie op de vraag verboden. U stemt ermee in dat de reserveringsfaciliteiten van deze website alleen zullen wordt gebruikt om legitieme reserveringen of aankopen te doen voor u of voor een andere persoon voor wie u wettelijk gemachtigd bent op te treden. U begrijpt dat overdadig gebruik of misbruik van de reserveringsfaciliteiten op de website ertoe kan leiden dat u de toegang tot die faciliteiten wordt ontzegd. Afzonderlijke bepalingen en voorwaarden gelden voor uw reservering en aankoop van met reizen samenhangende goederen en diensten die u kiest. U verklaart zich te houden aan de aankoopbepalingen of -voorwaarden, die worden gesteld door een leverancier waarmee u verkiest zaken te doen, waaronder, maar niet uitsluitend, betaling van alle bedragen die u verschuldigd bent en naleving van alle regels en beperkingen ten aanzien van beschikbaarheid van tarieven, producten of diensten. Speciale regels en beperkingen kunnen gelden voor een tarief, product of dienst die u hebt gekozen. U zult volledig verantwoordelijk zijn voor alle kosten, vergoedingen, invoerrechten, belastingen en aanslagen die het gevolg zijn van het gebruik van deze website. 
 
VALUTA-OMREKENING
De wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbaar toegankelijke bronnen en dienen slechts als richtlijnen. De koersen worden niet op nauwkeurigheid geverifieerd en de 
actuele koersen kunnen verschillen. De valutanoteringen worden niet elke dag bijgewerkt. Controleer de datum bij de Valutaomrekening voor de dag waar de valuta voor het laatst 
werd bijgewerkt. De informatie die door deze toepassing wordt gegeven, wordt geacht nauwkeurig te zijn, maar Ster Cruises en/of zijn leveranciers garanderen of waarborgen die nauwkeurigheid niet. 
Als u deze informatie voor een financieel doel gebruikt, adviseert Ster Cruises u, de klant, om een gekwalificeerde deskundige te raadplegen die de nauwkeurigheid van de valutakoersen kan verifiëren. Ster Cruises en/of zijn leveranciers geven geen toestemming voor het gebruik van deze informatie voor een ander doel dan persoonlijk gebruik en verbieden in de grootst mogelijke mate de doorverkoop, redistributie en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.