Disclaimer

Ster Cruises besteed grote zorg en aandacht aan de samenstelling, inhoud en correctheid van informatie en prijzen op deze website. Desondanks kan het onverhoopt voorkomen dat er onvolledige of onjuiste informatie gepubliceerd is. Ster Cruises kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden of fouten. De informatie op www.stercruises.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ster Cruises (ook niet via een eigen netwerk).
 
Ster Cruises kan er niet voor instaan dat de informatie op www.stercruises.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ster Cruises sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.stercruises.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.stercruises.nl te kunnen raadplegen.
 
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Ster Cruises is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Ster Cruises gecreëerde website.